Organi JP »Komunalac“ d.o.o. Odžak su:
1. Skupština,
2. Nadzorni odbor,
3. Uprava (menadžment), kao organi upravljanja i
4. Odbor za reviziju.

- Upravu Poduzeća čini direktor.

-JP “Komunalac” d.o.o. Odžak ima radne jedinice za obavljanje poslova iz djelatnosti koje su registrirane kod nadležnog suda:
1. RJ Vodovod
2. RJ Kanalizacija,
3. RJ Prikupljanje, odvoz i deponiranje otpada,
4. RJ za administrativno-tehničke poslove.